Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề "

Lịch báo giảng