Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi "

Đoàn viên học sinh trường