Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc "